Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku@2016

Sekcja DS. KONTROLNO - ROZPOZNAWCZYCH

NACZELNIK:

 

Skład osobowy Wydziału:
asp. Marcin Leśniewski      w. 229

mł.ogn. Bąbel Krzysztof     w.230

st.sekc. Bereza Piotr         w.230

 

Zadania Sekcji ds. Kontrolno - Rozpoznawczych
Do zadań Sekcji ds. Kontrolno - Rozpoznawczych należy w szczególności:
 
 
1)        rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych;
2)        współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
3)        inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie Miasta i Powiatu;
4)        opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
5)        opracowywanie decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
6)        analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na terenie Miasta i Powiatu, w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania oraz rozprzestrzeniania się;
7)        rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
8)        przygotowywanie projektu stanowiska komendanta miejskiego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych;
9)        przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych elementów budowlanych oraz terenów;
10)    nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą miejską;
11)    uzgadnianie sposobów postępowania na wypadek zagrożenia pożarowego lub innych miejscowych zagrożeń;
12)    załatwianie spraw z zakresu postępowania administracyjnego dotyczących naruszania przepisów przeciwpożarowych;
13)    wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.);
14)    opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych;
15)    organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych;
 
16)    wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych w znowelizowanych przepisach techniczno-budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego;
17)    nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie działania komendy miejskiej;
18)    opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym;
19)    współpraca z administracją lasów państwowych i zarządcami lasów niepaństwowych, w zakresie technicznego zabezpieczenia terenów leśnych przed pożarami;
20)    udzielanie pomocy przedstawicielom szkół i Związku OSP w przeprowadzeniu eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej;
21)    egzekwowanie wniosków jednostek ratowniczo-gaśniczych wynikających z dokumentacji:
a)         działań ratowniczo - gaśniczych,
b)        ćwiczeń na obiektach;
22)    opracowanie i aktualizowanie planu oceny zagrożenia pożarowego i innych miejscowych zagrożeń obszaru Miasta i Powiatu na wypadek działań wojennych;
23)    opiniowanie aktów prawnych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.
var el = document.getElementById( 'myEl' ); grayscale( el ); // Alternatively, pass a DOM collection // (all elements will get "grayscaled") grayscale( document.getElementsByTagName('div') ); // Even works with jQuery collections: grayscale( $('div') );