Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku@2016

 

Wydział Kwatermistrzowsko - Techniczny

NACZELNIK:

 

Skład osobowy Wydziału:


     

mł.asp. Dariusz Kurkierewicz  w.238

asp. Łukasz Kołodziejski    w.243

st.sekc. Ziemski Przemysław w.239

   

Anna Skoczyńska

Bożena Berg

 

Zadania Wydziału Kwatermistrzowsko – Technicznego.
 
 
1.    W zakresie spraw technicznych:
 
1)        inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;
2)        prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych;
3)        obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy miejskiej;
4)        prowadzenie spraw związanych z badaniami specjalistycznymi dla strażaków prowadzących pojazdy uprzywilejowane;
5)        nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy miejskiej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliwa,
           olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;
6)        zaopatrzenie i gospodarka materiałami pędnymi, smarami, płynami, narzędziami pracy i innymi materiałami eksploatacyjnymi;
7)       prowadzenie rozliczeń i dokumentacji dotyczącej transportu samochodowego i sprzętu silnikowego, a w szczególności rozliczania paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych, w komendzie miejskiej oraz nadzór w tym zakresie nad jednostkami ratowniczo-gaśniczymi (koordynowanie transportu samochodowego);
8)        organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych;
9)        zabezpieczenie prowadzonych napraw bieżących i remontów poprzez zakupy doraźne części i materiałów eksploatacyjnych, oraz ich rozliczanie;
10)    zabezpieczenie techniczne działań ratowniczo-gaśniczych na terenie Miasta i Powiatu oraz odwodów operacyjnych;
11)    doposażenie własnych jednostek zgodnie z normatywami należności;
12)    udział w odbiorach sprzętu kierowanego do napraw zlecanych na zewnątrz oraz dokonywanie ocen technicznych związanych z eksploatacją;
13)    prowadzenie sprawozdawczości statystycznej w zakresie merytorycznym;
14)    bieżące analizowanie i ocena stanu technicznego, oraz planowanie zakupów pojazdów, sprzętu silnikowego i specjalistycznego;
15)    przygotowanie dokumentacji oraz kierowanie wniosków o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na zakupy pojazdów, sprzętu silnikowego i specjalistycznego;
16)    przygotowanie wniosków o zbycie, kasację lub przekazanie pojazdów, sprzętu silnikowego 
i specjalistycznego;
17)    wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów pożarniczych i sprzętu silnikowego.
 
2.  W zakresie spraw kwatermistrzowskich:
 
1)    administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy miejskiej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;
2)    opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego;
3)    prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy miejskiej;
4)    dokonywanie zakupów sprzętu, materiałów i urządzeń niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;
5)    zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie Miasta i Powiatu oraz ich przygotowanie do działań w ramach
       odwodów operacyjnych;
6)    prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego komendy miejskiej;
7)    prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej majątku;
8)    likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;
9)    sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy miejskiej;
10)  prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy miejskiej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań
      odszkodowawczych prowadzonych przez dowódców Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych, naczelników wydziałów i kierowników sekcji;
11)  systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z Wydziałem Operacyjno-Szkoleniowym priorytetów w tym zakresie;
12)  realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i innych źródeł;
13)  ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej;
14)  prowadzenie spraw z zakresu darowizn rzeczowych;
15)    prowadzenie spraw z zakresu inwentaryzacji majątku komendy miejskiej;
16)  nadzór nad prawidłowością funkcjonowania gospodarki materiałowej i inwentarzowej;
17)  nadzór nad utrzymaniem czystości w budynkach podległych komendzie miejskiej, zabezpieczenie środków czystości, opracowywanie normatywów materiałowych i ich zabezpieczenia w poszczególnych grupach;
18)  opracowywanie i aktualizacja regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących pracy komórki, w tym dotyczących zamówień publicznych.
 
 
 
W ramach Wydziału Kwatermistrzowsko – Technicznego realizowane są zadania z zakresu informatyki i łączności.
 
3.    W zakresie informatyki:
 
1)  analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy miejskiej;
2)  zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy miejskiej;
3) nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów KSR-G oraz wykorzystywanych w działalności komendy miejskiej;
4)  współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych;
5)  wdrażanie w jednostkach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego nowoczesnych technik informatycznych, we współpracy i uzgodnieniu z Wydziałem Operacyjno-Szkoleniowym;
6)  sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki;
7)  wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych;
8)  systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej komendy miejskiej;
9)  realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych;
10)  administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych;
11)  realizacja zadań „lokalnego administratora systemu teleinformatycznego”;
12)  utrzymanie w sprawności istniejących w komendzie miejskiej systemów teleinformatycznych;
13)  nadzór nad stroną internetową komendy miejskiej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną.
 
 
 
4.    W zakresie łączności:
 
1)        planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania komendy miejskiej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
2)        nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy miejskiej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz ich alarmowania i dysponowania w obszary chronione – w uzgodnieniu z Wydziałem Operacyjno-Szkoleniowym;
3)        zapewnienie niezawodnego działania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy miejskiej;
4)        współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności;
5)        analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania komendy miejskiej;
6)        koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na obszarze działania komendy miejskiej;
7)        wdrażanie w jednostkach Krajowego systemu Ratowniczo – Gaśniczego na obszarze działania komendy miejskiej nowoczesnych technik łączności, we współpracy i uzgodnieniu 
z Wydziałem Operacyjno-Szkoleniowym;
8)        sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności.

 

var el = document.getElementById( 'myEl' ); grayscale( el ); // Alternatively, pass a DOM collection // (all elements will get "grayscaled") grayscale( document.getElementsByTagName('div') ); // Even works with jQuery collections: grayscale( $('div') );