Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku@2016

 

WYDZIAŁ OPERACYJNo - Szkoleniowy / Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego

Starszy Inspektor Sztabowy

mł.asp. Piotr Basarab
  w. 226

Skład osobowy Wydziału:

kpt.Iwona Lenart

st.ogn. Bartłomiej Kul 

 

 

SKKM - zmiana I:
asp. sztab. Andrzej Kwika
mł.asp. Rajmund Dargas

SKKM - zmiana III:
mł.asp. Jakub Farjaszewski
st.ogn. Dawid Michałowski
 

SKKM - zmiana II:
st.ogn. Grzegorz Załupka
mł.ogn. Szymon Ziemski 

 
Zadania Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego.
 
 
1.       W zakresie spraw operacyjnych:
 
1)        analizowanie stanu operacyjnego zabezpieczenia na obszarze Miasta i Powiatu oraz przygotowanie komendy miejskiej do organizacji działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych;
2)        opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;
3)        przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb;
4)        koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze Miasta i Powiatu;
5)        przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych;
6)        analizowanie stanu wyposażenia Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych i innych jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;
7)        zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami
i środkami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę z Stanowiskiem Kierowania Komendanta Wojewódzkiego;
8)        sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń;
9)        planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania komendy miejskiej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania - w uzgodnieniu i współpracy z osobą realizującą zadania z zakresu informatyki i łączności;
10)    przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych;
11)    nadzorowanie gotowości operacyjnej Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych oraz innych podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, analizowanie gotowości operacyjno - technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie;
12)    przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych oraz OSP na obszarze Miasta i Powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
13)    przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;
14)    koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego;
15)    prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze działania;
16)    nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą miejską;
17)    bieżące informowanie „rzecznika prasowego” komendanta miejskiego o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w Mieście i Powiecie i postępie akcji ratowniczo - gaśniczych;
18)    realizacja zadań związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem mieszkańców Miasta i Powiatu, w ramach powołanego wspólnie dla obu powiatów (grodzkiego i ziemskiego) Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
19)    tworzenie oraz inspirowanie właściwych działań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i ludności na posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa przy Prezydencie Miasta Słupska i Staroście Słupskim;
20)    prowadzenie ewidencji czasu służby dla funkcjonariuszy pełniących służbę w wydziale operacyjno – szkoleniowym;
21)    kontrolowanie stanu realizacji doskonalenia zawodowego w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych, w ramach prowadzonych inspekcji gotowości operacyjnej;
22)    współudział w organizowaniu zawodów sportowo-pożarniczych ochotniczych straży pożarnych na szczeblu gminnym;
23)    przygotowywanie z ramienia komendy miejskiej zawodów sportowo - pożarniczych szczebla powiatowego;
24)    nadzór oraz analizowanie i udział w wdrażaniu komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego oraz wykorzystywanych w działalności komendy miejskiej;
25)    planowanie i udział we wdrażaniu w jednostkach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego nowoczesnych technik informatycznych i łączności, we współpracy z osobą realizującą zadania z zakresu informatyki i łączności;
26)    prowadzenie wiodącej roli w zakresie obsługi udziału komendanta miejskiego w pracach Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego - wspólnych dla Miasta i Powiatu oraz w pracach Komisji Bezpieczeństwa przy Prezydencie Miasta i Staroście Powiatu.
 
 
 
2.       W zakresie spraw szkoleniowych:
 
1)    planowanie i organizowanie ćwiczeń praktycznych i aplikacyjnych dla jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz podmiotów współdziałających z systemem;
2)    organizowanie szkoleń podstawowych i specjalistycznych w zakresie ratownictwa, przewidzianych dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta i Powiatu;
3)    inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów KSR-G na obszarze Miasta i Powiatu;
4)    nadzór nad realizacją zajęć wychowania fizycznego, zgodnie ze stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków;
5)    ewidencjonowanie i prowadzenie stosownej korespondencji w zakresie funkcjonujących form rywalizacji sportowej strażaków PSP i wychowania fizycznego.
 
 
 
Zadania z zakresu BHP, spraw obronnych oraz ochrony informacji niejawnych wykonywane są w ramach Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego a osoba, która je realizuje, podlega w tym zakresie bezpośrednio komendantowi miejskiemu.
 
 
 
3.       W zakresie BHP:
 
1)        przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
2)        sporządzanie i przedstawianie komendantowi miejskiemu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;
3)        prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
4)        przedstawianie komendantowi miejskiemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
5)        bieżące informowanie komendanta miejskiego o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;
6)        ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i sporządzanie odpowiedniej dokumentacji oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
7)        współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności 
w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowozatrudnionych pracowników;
8)        współpraca z Państwowym Inspektorem Sanitarnym MSWiA oraz innymi organami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
9)        inicjowanie i rozwijanie na terenie komendy miejskiej różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii;
10)    uczestniczenie w pracach zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.
 
 
 
 
 
4.       W zakresie spraw obronnych i ochrony informacji niejawnych należy realizować zadania dla tzw. „pionu ochrony”, określonych w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r., Nr 196, poz. 1631, z późn. zm.):
 
W zakresie spraw obronnych:
 
1)        prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w komendzie miejskiej;
2)        koordynowanie realizacji zadań obronnych.
 
W zakresie ochrony informacji niejawnej:
 
1)        prowadzenie kancelarii materiałów zastrzeżonych;
2)       zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane i przesyłane informacje niejawne;
3)        kontrolowanie stanu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;
4)        okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
5)        opracowywanie planów ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji;
6)        realizacja zadań „lokalnego inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego”.
var el = document.getElementById( 'myEl' ); grayscale( el ); // Alternatively, pass a DOM collection // (all elements will get "grayscaled") grayscale( document.getElementsByTagName('div') ); // Even works with jQuery collections: grayscale( $('div') );